درآمد تبلیغات فیس بوک به بیش از 16.6 میلیارد دلار رسید که توسط اینستاگرام، استوری ها هدایت می شود -بی ریل