اشپیگل می گوید تلگرام اطلاعات کاربران را در مبارزه با تروریسم و ​​سوء استفاده از کودکان به پلیس آلمان داده است -بی ریل