صرافی غیرمتمرکز Maiar با قیمت 113 میلیون دلار مورد بهره برداری قرار گرفت -بی ریل