آیا می توانید بررسی کنید که چه کسی در نظرسنجی توییتر رای داده است؟ نه مستقیم -بی ریل