متا با تعقیب TikTok، ویژگی‌های جدید Reels را ارائه می‌کند و حلقه‌های اینستاگرام را به ۹۰ ثانیه افزایش می‌دهد. -بی ریل