متا با تعقیب TikTok، ویژگی‌های جدید Reels را ارائه می‌کند و حلقه‌های اینستاگرام را تا 90 ثانیه افزایش می‌دهد – TechCrunch -بی ریل