برنا بوی، داویدو، تمس و دیگران بگ نامزد جایزه قاره ای -بی ریل