در برزیل، تلگرام اقداماتی را برای جلوگیری از اطلاعات گمراه کننده قبل از انتخابات اضافه می کند -بی ریل