بیگ اویل یک میلیون دلار به فتنه گران کمک کرده است – CREW -بی ریل