طرفداران «بیگ بنگ تئوری» پس از افشای کامنت بسیار توهین آمیز که دریافت کرده بود، در اطراف ماییم بیالیک تجمع کردند. -بی ریل