BeReal جعلی اینستاگرام را از بین می برد. ولی من میخواستم برگردمش -بی ریل