سهام Belite Bio Inc صعودی بالاتر، 100.7٪ افزایش یافت -بی ریل