تحلیلگر: افزایش نرخ وام، قیمت گاز “مشکلی واقعی برای تقاضای خودرو” است -بی ریل