چرا وضعیت فعالیت در اینستاگرام نمایش داده نمی شود؟ -بی ریل