راه اندازی تصادفی یک تجارت کتاب با محتوای کم — 6 ماه بعد – بی ریل