یک سطل آب یخ در روز پزشک را در مهدکودک های سیبری دور نگه می دارد -بی ریل