لغو پروازها در PBIA، فورت لادردیل با شروع آخر هفته 4 جولای -بی ریل