6 پشیمانی قبل از راه اندازی در یک هفته از انتشار اولین کتاب الکترونیکی من در Gumroad – بی ریل