Yankees, Rays از توییتر برای برجسته کردن خشونت با اسلحه به جای به روز رسانی بازی استفاده می کند -بی ریل