فیس بوک، اینستاگرام بیشتر در مورد نحوه هدف قرار دادن کاربران توسط تبلیغات نشان می دهد -بی ریل