پدری می گوید که 1000 مایل روی ماشینش گذاشته است تا فرمول تخصصی پیدا کند -بی ریل