4 جنبه نادیده گرفته برندینگ که شما را به مصرف کنندگان نزدیک می کند – بی ریل