برای اولین بار در متا، دونیا از فیس بوک، نام جفه د سگوریداد -بی ریل