هفت آمریکایی در حال رقابت چه کسانی هستند؟ – NBC 5 دالاس-فورت ورث -بی ریل