برترین بازیکنان از ترکیب درفت NBA 2022 – NBC شیکاگو -بی ریل