پورتوریکو، در حال بهبودی از ماریا، برای طوفان گرمسیری آماده می شود -بی ریل