شهردار شوی جانسون، رئیس مشترک شورای آب سالم، نشست سران را رهبری می کند -بی ریل