جزیره مار یکی از اولین میدان های نبرد تهاجم روسیه به اوکراین بود. اکنون کیف یک پیروزی استراتژیک کلیدی به دست آورده است -بی ریل