کوتاه اما شیرین: روند ثبت نام را تحت تأثیر قرار دهید!