هشتگ یاب: 7 دلار پرداخت کرد و + 3995 دلار و 2.5 برابر افزایش تأثیر دریافت کرد