نکات برنامه تلگرام: نحوه تغییر اکانت در اپلیکیشن تلگرام -بی ریل ۳۶۰