نحوه فروش در اینستاگرام بدون وب سایت: در پیام های مستقیم (با استراتژی غلبه بر مخالفت ها)