تجارت الکترونیک می تواند در حال حاضر فروش بیشتری را از طریق رسانه های اجتماعی ایجاد کند