“اوه! داره سخت میشه!” از Inflict مانند یک حرفه ای استفاده کنید!